Service » Gesetzestexte in türkisch » 10  
Gesetzestexte

10. Federal Ebeveynparası- ve Ebeveyizni Yasası [kısmen]
    
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) .

Birinci Bölüm: Ebeveyn Parası

Madde 1: Hak Sahipleri

(1) Ebeveyn parası hakkına, kim

1. Almanya‘da bir oturma yerine veya mutat ikamet yerine sahipse,

2. çocuğu ile bir evde oturuyorsa ve

3. hiç çalışmıyor veya tamzaman çalışmıyorsa, sahiptir.

(2) Her kim;

1. Dördüncü Sosyal Yasa Kitabı’nın 4. maddesi uyarınca Alman Sosyalsigorta Hukuku kapsamına giren veya Almanya’da kamu hukuku hizmet- veya makam ilişkisi kapsamında yurt dışına tayin edillirse, görevlendirilirse, veya emir üzerine gönderilirse,

2. Gelişme Yardımı Yasasının 1. maddesi anlamında gelişme yardımcısı olarak veya
Hamburg Protestan Misyon Kurumu, Protestan Çalışma Topluluğu Derneği, Alman Katolik Misyoner Konseyi veya paskalya-karizmatik misiyonlarının üyeleri olan misyoner kurum ve kuruluşlarına mensup misyoner olarak faaliyet gösterirse veya

3. ¹Alman Vatandaşlığına sahip olup yalnız geçici olarak devletlerarası ve devletlerüstü bir kurumda çalışıyorsa, özellikle Federal Atama Yürütmelikleri uyarınca geçici olarak görevden alınan memurlar, veya kim Memur Çerçeve Yasası’nın 123a maddesi veya Memur Yasası’nın 29. Maddesi uyarınca dış ükelerde geçici bir göreve tayin edilirse,

1. bendin 1. fıkrasının koşullarından birini yerine getirmeden de, ebeveyn parası hakkına sahiptir. ²Bu, 1. cümlede anılan hak sahipleri ile aynı evde yaşayan eşleri veya hayat arkadaşları için de geçerlidir.

(3) ¹Ebeveyn parası hakkına 1. bendin 2. fıkrasından farklı olarak,

1. evlatlık edinmek amacıyla sorumluluğunu üstlendiği bir çocukla aynı evde yaşayan,

2. eşinin veya hayat arkadaşının bir çocuğunu evine alan veya

3. Medeni Yasa’nın 1594. maddesinin 2. bendi uyarınca verdiği babalığı kabul beyanı henüz hüküm kazanmamış veya Medeni Yasa’nın 1600d maddesi uyarınca verdiği babalığın tanınması ile ilgili dilekçesi henüz karara bağlanmamış olup, bir çocukla aynı evde yaşayan kimseler de sahiptir. ²Evlatlığa kabul edilen çocuklar ve 1. cümlenin 1. fıkrasında anılan çocuklar için bu yasanın hükümleri, doğum tarihi yerine çocuğun hak sahibi ratafından evlatlığa kabul edildiği tarihin belirleyici olması kaydıyla geçerlidir.

(4) Ebeveynler bir hastalıktan dolayı, engellilik veya ebeveynlerinin ölümünden dolayı çocuklarına bakamıyorlarsa; 1. bendin diğer koşullarını da yerine getiriyorlarsa ve başka hak sahipleri tarafından ebeveyn parası alınmıyorsa, üçüncü dereceye kadar olabilen akrabalık ilişkisinden akrabalar veya onların eşleri veya onların hayat arkadaşları da ebeveyn parası hakkına sahiptirler.

(5) Çocuğun bakımına önemli bir nedenden dolayı hemen başlanamıyorsa veya araverilmek zorundaysa, ebeveyn parası hakkı saklı kalır.

(6) Bir kişi, onun haftalık çalışma süresi ayda ortalama olarak 30 saati geçmiyorsa, meslek eğitimi için çalışıyorsa veya Sekizinci Sosyal Yasa Kitabı’nın 23. maddesi anlamında uygun bir günlük bakıcı sıfatında günde en fazla beş çocuğa bakıyorsa, tamzaman çalışmamaktadır.

(7) Serbest dolaşım hakkı sahibi olmayan bir yabancı ancak

1. yerleşme iznine sahipse,

2. Çalışma hakkı tanıyan veya tanımış olan bir oturma iznine sahipse,

a) Oturma hakkı, İkâmet Yasası’nın 16. veya 17. maddesine göre verilmemişse,
b) Oturma hakkı, Federal İş Ajantasının olurunun İstihdam Yönetmeliği uyarınca ancak belli bir azami süre için verilebileceği durumda İkâmet Yasası’nın 18. maddenin 2. bendine göre verilmemişse,
c. Oturma izni, İkâmet Yasası’nın 23. maddesinin 1. bendi uyarınca ülkelerindeki savaştan ötürü veya İkâmet Yasası’nın 23a, 24. 25. maddeinin 3. ila 5. bendleri uyarınca verilmemişse,
d) Oturma hakkı, İkâmet Yasası’nın 104a maddesine verilmemişse, veya

3. 2. fıkranın c) şıkkında anılan oturma hakkına sahipse ve

a) haklı, izinli veya müsamahalı olarak en az üç yıldır Federal sınırlar içinde kalıyorsa ve
b) Federal sınırlar içinde haklı olarak çalışıyorsa, Üçüncü Sosyal Yasa Kitabı uyarınca düzenli ödenek veya ebeveyn parası alıyorsa, hak sahibidir.

(8) ¹Hak sahibi kişi; kapanmış son vergi mükellefiyet süresi içinde Gelirvergisi Yasası’nın 2. maddesinin 5. bendi anlamında 250.500 Avro dan büyük bir vergilendirilmesi gereken gelir elde edebildiyse, hak düşer. ²1., 3. veya 4. bentlere göre başka bir kişi daha hak sahibi ise, hak, 1. cümleden farklı olarak her iki kişinin geliri 500.000 Avro tutarını aşıyorsa, düşer.

Madde 2: Ebeveyn Parasının Tutarı
Madde 3: Diğer Edimlerin Mahsup Edilmesi
Madde 4: Alım Süresi
Madde 5: Hakların Birleşmesi
Madde 6: Ödeme ve Uzatma Olanakları
Madde 7: Başvuru
Madde 8: Bilgilendirme Yükümlülüğü, Yan Hükümler
Madde 9: Gelir- ve Çalışma Kanıtı, İşverenin Bilgilendirme Yükümlülüğü
Madde 10: Diğer Sosyal Yardımlarla İlişki
Madde 11: Bakma Yükümlülükleri
Madde 12: Yetki; Ödeneklerin Karşılanması
Madde 13: Hukuki Yol
Madde 14: Para Cezası Hükümleri

2. Bölüm: Emekçiler İçin

Madde 15: Ebeveynzamanı Hakkı
Madde 16: Ebeveynzamanından Yararlanmak
Madde 17: İzin
Madde 18: Fesihten Korunma
Madde 19: Ebeveynzamanının Sonraki Fesih
Madde 20: Mesleki Eğitimleri İçin Çalışanlar, Ev İşinde Çalışanlar
Madde 21: Süreli İş Sözleşmeleri


3. Bölüm: İstatistik ve Son Hükümler

Madde 22: Federal İstatistik
Madde 23: Bilgilendirme Yükümlülüğü; Veri Aktarma
Madde 24: Aktarma
Madde 25: Rapor
Madde 26: Sosyal Yasa Kitaplkarı’nın Uygulanması
Madde 27: Geçici Hükümler

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE