Service » Gesetzestexte in türkisch » 2  
Gesetzestexte


2. Çalışmayeri Güvencesi Yasası [kısmen]
   
(Arbeitsplatzschutzgesetz)

Madde 1: İş İlişkisinin Askıya Alınması

(1) Bir Emekçi, askerlik veya manevra görevine çağılırsa, iş ilişkisi askerlik görevi süresince askıya alınır.

(2) ¹İşveren, kamu hizmetindeki bir emekçiye, manevra süresi boyunca, dinleme izninde olduğu gibi, ücretini ödemekle yükümlüdür. ²Dinlenme izninden dolayı ödenen özel ödenekler, ücrete dahil değildir.

(3) Emekçi, Askerlik Çağrı Belgesini aksatmadan işverenine vermekle yükümlüdür.

(4) Süreli bir iş ilişkisi askere veya manevraya çağrıldığı için uzamaz; bunun aynı, iş ilişkisinin başka nedenlerden dolayı askelik görevi süresinde sona ermiş olacağı durumlar için de geçerlidir.

(5) ¹Askere veya manevra çağrısına dair Askerlik Çağrı Belgesi göreve başlamadan önce iptal edildiyse veya askerlik veya manevra öngörülen süreden önce sona erdiyse ve işveren geçici olarak aynı çalışma yerinde iki kişi için ücret veya maaş ödemek zorunda ise, bundan dolayı onun kusuru olmaksızın yapılmış olan fazla harcamalar dilekçe üzerine Federal Devlet tarafından karşılanır. ²Dilkeçe, fazla harcamalar oluştuktan sonra, altı ay içinde Savunma Bakanlığında ilgili yerlere yapılır.


Madde 2: Emekçiler İçin Fesihten Korunma, Meslek Eğitiminden Sonra Çalışmanın Devamı

(1) İşveren, Askerlik Çağrı Belgesinin tebliğinden başlayarak askerlik veya manevra görevinin sona ermesine kadar ve ayrıca manevra süresi boyunca iş ilişkisini fesih edemez.

(2) ¹İşveren ayrıca, iş ilişkisini askelik nedeniyle fesih edemez. ²O, acil işletme kaynaklı nedenlerden dolayı (Fesihten Koruma Yasasının 1. maddesinin 2. bendi) emekçi çıkarmak zorunda kalırsa, çıkarılmaları gerekenlerin seçiminde bir emekçinin askerlik görevini onun alehine dikkate alamaz. 3İşverenin askerlik nedeniyle fesih ihbarında bulunduğu veya çıkarılmaları gerekenlerin seçiminde emekçinin alehine dikkate aldığı tartışılıyorsa, ispat yükümlülüğü işverenindir.

(3) ¹Başka nedenlerden dolayı fesih etme hakkı saklı kalır. ²Emekçinin askere çağrılması fesih için önemli bir neden değildir; bu, altı aydan fazla süren askerlik görevlerinde
meslek eğitimleri için çalışanlar hariç düzenli olarak beş veya daha az emekçi çalıştıran işletmelerde çalışan bekâr emekçiler için, işverene yedek işgücü alımından dolayı emekçiye askerlikten terhis olduktan sonra işine devam ettirmesi beklenemezse, geçerli değildir. ³Emekçi sayısının 2. cümle uyarınca tespit işleminde, kısmen çalışın emekçilerden düzenli haftalık çalışma süreleri 20 saaten fazla olanlar 0,5 değerinde ve 30 saaten fazla olanlar 0, 75 değerinde olamak kaydıyla hesaba katılırlar. 4İkinci cümlenin ikinci yarımcümlesi uyarınca caiz olan fesih ancak askerlik terhisi zamanı için geçerli olan iki aylık bir önelle uyularak ihbar edilebilir.

(4) Emekçiye, Askerlik Çağrı Belgesinin tebliğinden sonra veya askerlik sırasında bir fesih ulaşırsa, Fesihten Koruma Yasasının 4. maddesinin 1. bendinin öneli ancak askerlik görevinin bitiminden iki hafta sonra başlar.

(5) ¹Eğitmen işletme, bir çırakla meslek eğitimi ilişkisinin bitiminden sonra süresiz bir iş ilişkisinin kurulmasını askerlik görevinden dolayı rededemez. ²2. bendin 3. cümlesi benzer şekilde geçerlidir. ³İşveren süreli bir iş ilişkisinin uzatılmasını veya emekçinin süresiz bir iş ilişkisine alınmasını askerlik görevinden dolayı rededemez.

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE