Service » Gesetzestexte in türkisch » 9  
Gesetzestexte

9. Federal Veri Koruma Yasası [kısmen]
  
(Bundesdatenschutzgesetz)

Birinci Bölüm: Genel ve Ortak Hükümler

Madde 1: Yasanın Amacı ve Uygulama Alanı

(1) Bu yasanın amacı, kişinin, kişisel verilerinin işleme tâbi tutulmasından doğabilecek temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

(2) Bu yasa kişisel verilerin;

1. federal kamu kurum ve kuruluşları,

2. Verilerin korunması Eyalet Yasaları tarafından düzenlenmemişse, eyalet kamu kurum ve kuruluşları
a) Federal bir Yasa uyguluyorlarsa veya
b) idare işleri olmayan alanda hukuku koruma organı olarak faaliyet gösteriyorlarsa, onlar,
3. verileri yalnız kişisel veya aylevsel faaliyetler için elde ediliyor, işleniyor veya kullanılmıyorsa, veri işleme sistemleri kullanarak veriler işlliyen, kullanan veya bu amaçla elde eden veya verileri otomatikleştirilmemiş verilerden işleyen, kullanan veya bu amaçla elde eden kamu kurum ve kuruluşu olmayan yerler tarafından,
elde edilmesi, işlenmesi ve kullanılması için geçerlidir.

(3) ¹Federal hükümler; yayınlanmaları dahil, kişisel verilere uygulandıkları ölçüde, bu yasadan önceliklidirler. ²Yasal hükümlere dayanmayan, yasal gizlilik yükümlülükleri veya mesleki veya resmi görev sırlarını gizli tutma yükümlülükleri saklı kalırlar.

(4) Bir durumun araştırılmasında kişisel veriler işlendiği ölçüde, bu yasanın hükümleri İdari Yarğılama Usulü Kanunu’nun hükümlerinden önceliklidir.

(5) ¹Avrupa Birliğinin başka bir üye devlet’tinde veya Avrupa Ekonomi Alanına Dair Anlaşmanın diğer taraf devletinde bulunan yetkili bir yer, ülke içindeki bir şubesi tarafından yapılmıyorsa, ülke içinden kişisel veriler elde ettiği, işlediği veya kullandığı durumlarda, bu yasa’nın hükümleri geçersizdir. ²Bu yasa; Avrupa Birliğinin başka bir üye devlet’tinde veya Avrupa Ekonomi Alanına Dair Anlaşmanın diğer taraf devletinde bulunmayan yetkili bir yer tarafından ülke içinden kişisel veriler elde ettiği, işlediği veya kullandığı durumlarda, geçersizdir. ³Yetkili yer’in belirlenmesi bu yasa uyarınca gerektiği ölçüde, ülke içinde oturan vekiller ile ilgili bilgilerin de verilmesi zorunludur. 42. ve 3. cümleler, veri taşıyıcıları ülke içinden transit geçiş için kullanılıyorlarsa, geçerli değildir. 538. maddenin 1. bendin 1. cümlesi saklı kalır.


Madde 2: Kamu Yerleri ve Özel Yerler

Madde 3: Diğer Kavram Tanımlamaları
Madde 3a: Veri Toplamaktan Kaçınmak ve Veri İdareliliği
Madde 4: Veri Edinme Hakkı, İşleme Tâbi Tutulma ve Kullanılma
Madde 4a: Onama
Madde 4b: Kişisel Verilerin Yabancı Ülkelere ve Ayrıca Devletlerarası Kurumlara Aktarılması
Madde 4c: İstisnalar
Madde 4d: İhbar Yükümlülüğü
Madde 4e: İhbar Yükümlülüğünün İçeriği
Madde 4f: Veri Koruma Görevlisi
Madde 4g: Veri Koruma Görevlisinin Görevleri
Madde 5: Veri Gizliliği
Madde 6: İlgili Kişilerin Hakları
Madde 6a: Özdevimli Münferit Karar
Madde 6b: Kamuya Açık Mekânların Görsdel Elektronik Tesisilerle Gözlemek
Madde 6c: Taşınır Kişisel Kayıt ve İşlem Cihazları
Madde 7: Tazminat
Madde 8: Kamu Kuruluşlarının Özdevimli Veri İşleminde Tazminat
Madde 9: Teknik ve Yapısal Önlemler
Madde 9a: Veri Koruma Denetimi
Madde 10: Özdevimli Çağırma İşleminin Kurulması
Madde 11: Talep Üzerine Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi veya Kullanılması

İkinci Bölüm: Verilerin Kamu Kurum veya Kuruluşları Tarafından İşlenmesi

Birinci Alt Bölüm:
Verilerin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı


Madde 12: Uygulama Alanı
Madde 13: Verilerin Elde Edilmesi
Madde 14: Verilerin Kaydedilmesi, Değiştirilmesi ve Kullanılması
Madde 15: Verilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Aktarılması
Madde 16: Verilerin Kamu Dışındaki Kurum ve Kuruluşlara Aktarılması
Madde 17: (Kaldırılmıştır)
Madde 18: Verilerin Federal İdarede Korunması

İkinci Alt Bölüm:
İlgilinin Hakkları

Madde 19: İlgilinin Bilgi Edinme Hakkları
Madde 19a: Bilgilendirilme
Madde 20: Verilerin Düzeltilmesi, Silmesive Dondurulması; İtiraz Hakkı
Madde 21: Federal Veri Koruma Görevlisine Başvuru ve Bilgi Edinme Serbestisi
Madde 22: Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Serbestisi Görevlisinin Seçimi
Masdde 23: Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Serbestisi Görevlisinin Hukusal Konumu
Madde 24: Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Serbestisi Görevlisi Tarafından Denetim
Madde 25: Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Serbestisi Görevlisinin Kusur Bildirmesi
Madde 26: Federal Veri Koruma ve Bilgi Edinme Serbestisi Görevlisinin Diğer ğörevleri

 

« zurück zur Liste der übersetzten Gesetze

 


Die hier vorgestellten Gesetze werden in Kürze als Buch mit Originaltext (deutsch) und türkisch veröffentlicht; mit einigen Verlagshäusern werden derzeit Gespräche geführt.


© WWW.IBBI-SEMINARE.DE